You as a student shall enjoy being a student at Volda!

Studentsamskipnaden in Volda is a (særlovsselskap) established in accordance with “Lov om Studentsamskipnader”. Studentsamskipnaden er eit eige sjølveigd rettssubjekt, og alle  studentsamskipnadar står under tilsyn av departementet og Riksrevisjonen. SfS har rekneskapsplikt etter rekneskapslova.

Det øvste organ i SiVolda er eit valt styre. Styret er samansett av studentar ved høgskulen i Volda, tilsette ved høgskulen i Volda og tilsette i Samskipnaden. Studentane har fleirtal i styret og har gjennom dette stor innverknad på utforminga av velferdstilbodet vårt. Administrerande direktør har ansvaret for den daglege drifta.

Lenke til: