Midlane er ei økonomisk støtte til drift eller gjennomføring av prosjekt/tiltak. SiVolda deler to gongar i året ut slike midlar.

Søknadsfristar: 1. februar og 1. oktober.