SiVolda vert styrt av studentane. Alt vi tener kjem studentane til gode her og no - eller i framtida. Ein måte dette skjer på er via velferdsmidlane. 

Midlane er ei økonomisk støtte til drift eller gjennomføring av prosjekt/tiltak for studentråd, lag eller organisasjonar. SiVolda deler to gongar i året ut slike midlar. Les meir om ordninga og søk ved å gå inn på lenka under.

Søknadsfristar: 1. februar og 1. oktober.