Til studentrådgjevaren kan du komme med alle slags spørsmål og problemstillingar som til dømes

  • Behov for hjelp til å finne ut av vanskelege situasjonar
  • Vanskar med å finne fram på høgskulen eller i lokalsamfunnet
  • Sorg, angst eller depresjonar
  • Forholdet til familie, vener eller medstudentar

Rådgjevingstenesta er gratis og rådgjevaren har teieplikt. Du kan og få hjelp til å orientere deg i andre deler av hjelpeapparatet.

Studentrådgjevaren i Volda
Studentrådgjevaren i Volda heiter Eli Anne Løksa. Ho er klar for å ta imot deg på kontoret sitt i Studentsamskipnaden sine lokaler i Elvegata 24.

Kontortid: måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00.

Kontakt studentrådgjevar Eli Anne:
Telefon: 70 07 51 88
Mobil: +47 992 37 980
eli@sivolda.no

Det er ikkje alle situasjonar som er like enkelt å handtere på eigenhand. Ta kontakt med studentrådgjevaren på din studiestad - det hjelp å ha nokon å snakke med!