Du skal ha det godt som student i Volda!

Studentsamskipnaden i Volda er eit eige særlovselskap oppretta i samsvar med ”Lov om Studentsamskipnader”. Studentsamskipnaden er eit eige sjølveigd rettssubjekt, og alle  studentsamskipnadar står under tilsyn av departementet og Riksrevisjonen. Vi har rekneskapsplikt etter rekneskapslova.

Det øvste organ i SiVolda er eit valt styre. Styret er samansett av studentar ved høgskulen i Volda, tilsette ved høgskulen i Volda og tilsette i Samskipnaden. Studentane har fleirtal i styret og har gjennom dette stor innverknad på utforminga av velferdstilbodet vårt. Administrerande direktør har ansvaret for den daglege drifta.

Lenke til: